分享

千古名篇之《滕王閣序》(注音版)

2019-03-05  安之若素藏書閣   |  轉藏
   

唐高宗時,洪州都督閻某重修滕王閣(在今江西南昌),并于上元二年(675年)的重九日,在滕王閣上歡宴群僚和賓客。作者王勃(約650年—約676年)南下去往交趾(今越南)探望其父親,路過這里,也參加了盛會,即席賦詩,并寫了這篇序。

該文堪稱千古雄文,全文寫景(滕王閣所在之勝景)、敘事(滕王閣上之盛筵)、抒情(雖興盡悲來,但仍思達人知命、老當益壯、窮且益堅)行思縝密,辭采華美、用典簡練含蓄,格調高雅,立意高遠。

作者王勃:六歲時,應幽素科試及第,授職朝散郎。后因做《斗雞檄》被趕出沛王府。之后,王勃用了三年游覽巴蜀山川景物,創作了大量詩文。

返回長安后,求補得虢州參軍。在參軍任上,因私殺官奴二次被貶,其父亦受牽連被貶交趾。唐高宗上元三年(676年)八月,自交趾探望父親返回時,不幸渡海溺水,驚悸而死。

téng wáng gé xù

滕 王 閣 序

táng wáng bó

(唐) 王 勃

yù zhāng gù jùn , hóng dū xīn fǔ

豫 章 故 郡 , 洪 都 新 府

xīng fèn yì zhěn , dì jiē héng lú

星 分 翼 軫 , 地 接 衡 廬

jīn sān jiāng ér dài wǔ hú , kòng mán jīng ér yǐn ōu yuè

襟 三 江 而 帶 五 湖 , 控 蠻 荊 而 引 甌 越

wù huá tiān bǎo , lóng guāng shè niú dǒu zhī xū

物 華 天 寶 , 龍 光 射 牛 斗 之 墟

rén jié dì líng , xú rú xià chén fān zhī tà

人 杰 地 靈 , 徐 孺 下 陳 蕃 之 榻

xióng zhōu wù liè , jùn cǎi xīng chí

雄 州 霧 列 , 俊 采 星 馳

tái huáng zhěn yí xià zhī jiāo , bīn zhǔ jìn dōng nán zhī měi

臺 隍 枕 夷 夏 之 交 , 賓 主 盡 東 南 之 美

dū dū yán gōng zhī yǎ wàng , qǐ jǐ yáo lín

都 督 閻 公 之 雅 望 , 棨 戟 遙 臨

yǔ wén xīn zhōu zhī yì fàn , yān wéi zàn zhù

宇 文 新 州 之 懿 范 , 檐 帷 暫 駐

shí xún xiū xiá , shèng yǒu rú yún

十 旬 休 假 , 勝 友 如 云

qiān lǐ féng yíng , gāo péng mǎn zuò

千 里 逢 迎 , 高 朋 滿 座

téng jiāo qǐ fèng , mèng xué shì zhī cí zōng

騰 蛟 起 鳳 , 孟 學 士 之 詞 宗

zǐ diàn qīng shuāng , wáng jiāng jūn zhī wǔ kù

紫 電 青 霜 , 王 將 軍 之 武 庫

jiā jūn zuò zǎi , lù chū míng qū

家 君 作 宰 , 路 出 名 區

tóng zǐ hé zhī , gōng féng shèng jiàn

童 子 何 知 , 躬 逢 勝 餞

shí wéi jiǔ yuè , xù shǔ sān qiū

時 維 九 月 , 序 屬 三 秋

lǎo shuǐ jìn ér hán tán qīng , yān guāng níng ér mù shān zǐ

潦 水 盡 而 寒 潭 清 , 煙 光 凝 而 暮 山 紫

yǎn cān fēi yú shàng lù , fǎng fēng jǐng yú chóng ē

儼 驂 騑 于 上 路 , 訪 風 景 于 崇 阿

(儼(yǎn)驂騑(cān fēi)于上路,訪風景于崇阿。儼,高大,莊嚴。驂騑,古代指駕在轅馬兩側的馬。崇阿,高丘,高山。)

lín dì zǐ zhī cháng zhōu , dé tiān rén zhī jiù guǎn

臨 帝 子 之 長 洲 , 得 天 人 之 舊 館

céng luán sǒng cuì , shàng chū chóng xiāo

層 巒 聳 翠 , 上 出 重 霄

fēi gé liú dān , xià lín wú dì

飛 閣 流 丹 , 下 臨 無 地

hè tīng fú zhǔ , qióng dǎo yǔ zhī yíng huí

鶴 汀 鳧 渚 , 窮 島 嶼 之 縈 回

guì diàn lán gōng , jí gāng luán zhī tǐ shì

桂 殿 蘭 宮 , 即 岡 巒 之 體 勢

pī xiù tà , fǔ diāo méng

披 繡 闥 , 俯 雕 甍

shān yuán kuàng qí yíng shì , chuān zé yū qí hài zhǔ

山 原 曠 其 盈 視 , 川 澤 紆 其 駭 矚

lǘ yán pū dì , zhōng míng dǐng shí zhī jiā

閭 閻 撲 地 , 鐘 鳴 鼎 食 之 家

gě jiàn mí jīn , qīng què huáng lóng zhī zhú

舸 艦 彌 津 , 青 雀 黃 龍 之 舳

yún xiāo yǔ jì , cǎi chè qū míng

云 銷 雨 霽 , 彩 徹 區 明

luò xiá yǔ gū wù qí fēi , qiū shuǐ gòng cháng tiān yī sè

落 霞 與 孤 鶩 齊 飛 , 秋 水 共 長 天 一 色

yú zhōu chàng wǎn , xiǎng qióng péng lí zhī bīn

漁 舟 唱 晚 , 響 窮 彭 蠡 之 濱

yàn zhèn jīng hán , shēng duàn héng yáng zhī pǔ

雁 陣 驚 寒 , 聲 斷 衡 陽 之 浦

yáo jīn fǔ chàng , yì xìng chuán fēi

遙 襟 甫 暢 , 逸 興 遄 飛

shuǎng lài fā ér qīng fēng shēng , xiān gē níng ér bái yún è

爽 籟 發 而 清 風 生 , 纖 歌 凝 而 白 云 遏

suī yuán lǜ zhú , qì líng péng zé zhī zūn

睢 園 綠 竹 , 氣 凌 彭 澤 之 樽

yè shuǐ zhū huá , guāng zhào lín chuān zhī bǐ

鄴 水 朱 華 , 光 照 臨 川 之 筆

sì měi jù , èr nán bìng

四 美 具 , 二 難 并

qióng dì miǎn yú zhōng tiān , jí yú yóu yú xiá rì

窮 睇 眄 于 中 天 , 極 娛 游 于 暇 日

tiān gāo dì jiǒng , jué yǔ zhòu zhī wú qióng

天 高 地 迥 , 覺 宇 宙 之 無 窮

xìng jìn bēi lái , shí yíng xū zhī yǒu shù

興 盡 悲 來 , 識 盈 虛 之 有 數

wàng cháng ān yú rì xià , mù wú kuaì yú yún jiān

望 長 安 于 日 下 , 目 吳 會 于 云 間

dì shì jí ér nán míng shēn , tiān zhù gāo ér běi chén yuǎn

地 勢 極 而 南 溟 深 , 天 柱 高 而 北 辰 遠

guān shān nán yuè , shuí bēi shī lù zhī rén ?

關 山 難 越 , 誰 悲 失 路 之 人 ?

píng shuǐ xiàng féng , jìn shì tā xiāng zhī kè

萍 水 相 逢 , 盡 是 他 鄉 之 客

huái dì hūn ér bú jiàn , fèng xuān shì yǐ hé nián ?

懷 帝 閽 而 不 見 , 奉 宣 室 以 何 年 ?

jiē hū ! shí yùn bú qí , mìng tú duō chuǎn

嗟 乎 ! 時 運 不 齊 , 命 途 多 舛

féng táng yì lǎo , lǐ guǎng nán fēng

馮 唐 易 老 , 李 廣 難 封

qū jiǎ yì yú cháng shā , fēi wú shèng zhǔ

屈 賈 誼 于 長 沙 , 非 無 圣 主

cuàn liáng hóng yú hǎi qū , qǐ fá míng shí ?

竄 梁 鴻 于 海 曲 , 豈 乏 明 時 ?

suǒ lài jūn zǐ jiàn jī , dá rén zhī mìng

所 賴 君 子 見 機 , 達 人 知 命

lǎo dāng yì zhuàng , nìng yí bái shǒu zhī xīn ?

老 當 益 壯 , 寧 移 白 首 之 心 ?

qióng qiě yì jiān , bú zhuì qīng yún zhī zhì

窮 且 益 堅 , 不 墜 青 云 之 志

zhuó tān quán ér jué shuǎng , chǔ hé zhé yǐ yóu huān

酌 貪 泉 而 覺 爽 , 處 涸 轍 以 猶 歡

běi hǎi suī shē , fú yáo kě jiē

北 海 雖 賒 , 扶 搖 可 接

dōng yú yǐ shì , sāng yú fēi wǎn

東 隅 已 逝 , 桑 榆 非 晚

mèng cháng gāo jié , kōng yú bào guó zhī qíng

孟 嘗 高 潔 , 空 余 報 國 之 情

ruǎn jí chāng kuáng , qǐ xiào qióng tú zhī kū !

阮 籍 猖 狂 , 豈 效 窮 途 之 哭 !

bó , sān chǐ wēi mìng , yī jiè shū shēng

勃 , 三 尺 微 命 , 一 介 書 生

wú lù qǐng yīng , děng zhōng jūn zhī ruò guàn

無 路 請 纓 , 等 終 軍 之 弱 冠

yǒu huái tóu bǐ , mù zōng què zhī cháng fēng

有 懷 投 筆 , 慕 宗 愨 之 長 風

shě zān hù yú bǎi líng , fèng chén hūn yú wàn lǐ

舍 簪 笏 于 百 齡 , 奉 晨 昏 于 萬 里

fēi xiè jiā zhī bǎo shù , jiē mèng shì zhī fāng lín

非 謝 家 之 寶 樹 , 接 孟 氏 之 芳 鄰

tā rì qū tíng , tāo péi lǐ duì

他 日 趨 庭 , 叨 陪 鯉 對

jīn zī pěng mèi , xǐ tuō lóng mén

今 茲 捧 袂 , 喜 托 龍 門

yáng yì bú féng , fǔ líng yún ér zì xī

楊 意 不 逢 , 撫 凌 云 而 自 惜

zhōng qī jì yù , zòu liú shuǐ yǐ hé cán ?

鐘 期 既 遇 , 奏 流 水 以 何 慚 ?

wū hū ! shèng dì bú cháng , shèng yàn nán zài

嗚 乎 ! 勝 地 不 常 , 盛 筵 難 再

lán tíng yǐ yǐ , zǐ zé qiū xū

蘭 亭 已 矣 , 梓 澤 丘 墟

lín bié zèng yán , xìng chéng ēn yú wěi jiàn

臨 別 贈 言 , 幸 承 恩 于 偉 餞

dēng gāo zuò fù , shì suǒ wàng yú qún gōng

登 高 作 賦 , 是 所 望 于 群 公

gǎn jié bǐ huái , gōng shū duǎn yǐn

敢 竭 鄙 懷 , 恭 疏 短 引

yī yán jūn fù , sì yùn jù chéng

一 言 均 賦 , 四 韻 俱 成

qǐng sǎ pān jiāng , gè qīng lù hǎi yún ěr :

請 灑 潘 江 , 各 傾 陸 海 云 爾 :

téng wáng gāo gé lín jiāng zhǔ , pèi yù míng luán bà gē wǔ

滕 王 高 閣 臨 江 渚 , 佩 玉 鳴 鸞 罷 歌 舞

huà dòng zhāo fēi nán pǔ yún , zhū lián mù juǎn xī shān yǔ

畫 棟 朝 飛 南 浦 云 , 珠 簾 暮 卷 西 山 雨

xián yún tán yǐng rì yōu yōu , wù huàn xīng yí jǐ dù qiū

閑 云 潭 影 日 悠 悠 , 物 換 星 移 幾 度 秋

gé zhōng dì zǐ jīn hé zài ? jiàn wài cháng jiāng kōng zì liú

閣 中 帝 子 今 何 在 ? 檻 外 長 江 空 自 流

  本站是提供個人知識管理的網絡存儲空間,所有內容均由用戶發布,不代表本站觀點。請注意甄別內容中的聯系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發現有害或侵權內容,請點擊一鍵舉報。
  轉藏 全屏 打印 分享 獻花(0

  0條評論

  發表

  請遵守用戶 評論公約

  類似文章 更多

  亚洲欧洲自偷自www1234,2020年一级户外A片,亚洲人成网站观看在线播放,亚洲高清AⅤ日本欧美视频 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>